Dedikodu ve itiraf

Velayetin değiştirilmesi davası

Velayetin değiştirilmesi davası

Velayetin değiştirilmesi davası

Bu da demek oluyor ki hakim mevcut durumun ve koşulların değişmesi ile velayet konusunda değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

Anne veya baba velayetin değiştirilmesi hakkındaki talebini dava açma sureti ile sunmak zorundadır.Türk Medeni Kanunun 183. maddesine göre ;anne veya babanın başkası ile evlenmesi, başka bir yere gitmesi, ölmesi ve sair ( örneğin ; velayet kendisinde bulunan eşin hapsedilmesi, madde bağımlılığından ötürü rehabilitasyon merkezine yatırılması, çocuğun bakımının ihmal edilmesi gibi) olguların mevcut durumu değiştirmesi halinde velayetin değiştirilebileceğini öngörülmüştür.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta mevcut durum değişikliğinin çocuğu esaslı bir şekilde etkileyip etkilemediğidir. Değişikliğin çocuk üzerinde etkisinin kanıtlanması gerekmektedir Bu aşamada ise bir boşanma avukatından yardım almakta büyük yarar vardır. Çünkü hakim anne ve babanın talebi ile bağlı değildir. Bu nedenle çocuk açısından esaslı bir değişikliğin meydana geldiği veya gelmediği ispat edilmek zorundadır. Ayrıca velayet ile ilgili değişiklik yapılırken idrak çağında ise çocuğun da dinlenerek görüşü alınmalıdır.

İlgili Yargıtay kararlarından örnek vermek gerekirse ;

“Geceleyin çalışarak küçüğün bakımı ihmal edildiğinden velayet hakkının değiştirilmesi talepli davanın kabulü gerekir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davalı geceleri de çalışması nedeniyle küçükle yeteri kadar ilgilenememiştir. Türk Medeni Kanununun 183. maddesi koşulları oluştuğundan küçüğün velayet hakkının değiştirilmesi ve davacıya verilmesi gerekirken, davanın yazılı gerekçelerle reddi bozmayı gerektirmiştir.

Temyiz olunan hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma nedenlerine göre sair hususların incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 03.02.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi. “

T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 2003/114 E. 2003/1441 K. 3.2.2003 T.

Yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere velayet hakkının değiştirilmesinde çocuğun yararı ve güvenliği en önemli unsurdur. Mevcut durum değişikliğinin çocuğa zarar verdiğini ve gelişimi açısından sorun teşkil ettiğini ispat etmek velayetin değiştirilmesinde en önemli unsurdur.

Av. Alper SARICA

velayetin değiştirilmesi davası dilekçe örneği,velayetin değiştirilmesi davası yetki,velayetin değiştirilmesi davası görevli mahkeme,velayetin değiştirilmesi davası,velayetin değiştirilmesi davasında yetkili mahkeme

Gelen aramalar: